ΕΠΟ: «Μόνο ποδοσφαιρικά τα κριτήρια, δεν ισχύει τίποτα άλλο»

Επίσης, βάζει τέλος σε περιπτώσεις Πανδραμαϊκού, που προσέφυγαν δικαστικά επικαλούμενος έναν νόμο εκτός ποδοσφαίρου αναφέροντας ότι θα τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών!

ΕΠΟ: «Μόνο ποδοσφαιρικά τα κριτήρια, δεν ισχύει τίποτα άλλο»

Με μια διάταξη στον ΚΑΠ της περιόδου 2022-23, η ΕΠΟ καλύπτει τόσο τις Ενώσεις, όσο και τα σωματεία, καθώς ορίζει ότι όλα τα πρωταθλήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με τους ποδοσφαιρικούς κανόνες.

Μάλιστα, «πετάει» εντελώς τον νόμο (Μητρώο) αναφέροντας ότι «Οποιαδήποτε προϋπόθεση/υποχρέωση προέρχεται εκτός προκηρύξεων και κανονισμών ποδοσφαίρου, εφόσον δεν εγκριθεί με έναν επίσημο τρόπο από την Ε.Π.Ο., δεν ισχύει και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την διοργανώτρια ούτε από τα δικαστικά/δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ».

Επίσης, βάζει τέλος σε περιπτώσεις Πανδραμαϊκού, που προσέφυγαν δικαστικά επικαλούμενος έναν νόμο εκτός ποδοσφαίρου αναφέροντας ότι θα τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών!

Δείτε τι αναφέρει το άρθρο 7 του ΚΑΠ:

Άρθρο 7 Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής

1. Όλα τα πρωταθλήματα του άρθρου 3, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά, διεξάγονται αυστηρά με βάση τους κανόνες που ορίζονται στις οικείες προκηρύξεις των διοργανωτριών, τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και τα καταστατικά των διοργανωτριών. Οποιαδήποτε προϋπόθεση/υποχρέωση προέρχεται εκτός προκηρύξεων και κανονισμών ποδοσφαίρου, εφόσον δεν εγκριθεί με έναν επίσημο τρόπο από την Ε.Π.Ο., δεν ισχύει και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την διοργανώτρια ούτε από τα δικαστικά/δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ. Σωματεία που προσφεύγουν κατά των διοργανωτριών Ενώσεων ή της ΕΠΟ ή κατά λοιπών σωματείων και επιδιώκουν να κερδίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, επικαλούμενα διατάξεις ή κανόνες εκτός των προκηρύξεων και των Κανονισμών της ΕΠΟ ή προσφεύγουν ενώπιον τρίτων αρχών και όχι των προβλεπόμενων στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ, τιμωρούνται από την οικεία πειθαρχική Επιτροπή με ποινή αφαίρεσης δέκα (-10 βαθμών) από το πρωτάθλημα που συμμετέχουν και χρηματική ποινή 3.000,00 Ευρώ, ενώ ο Πρόεδρος και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών τιμωρούνται επίσης με ποινή απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους από ένα (1) έως τρία (3) έτη και με χρηματική ποινή 3.000,00 Ευρώ ο καθένας.
2. Οι επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενώσεις, για τα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν και προβλέπουν για κάθε

θέμα που αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία διοργάνωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο. Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος, πρέπει να καθορίζει τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή, ο αριθμός ομάδων, για την αγωνιστική περίοδο που αφορά η προκήρυξη, υποχρεωτικά δε και για την επόμενη αυτής, ο τρόπος και η διάρκεια τέλεσης των αγώνων, γήπεδα, προβιβασμός, υποβιβασμός, έπαθλα, υπόχρεη ομάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων, πρόβλεψη ρήτρας για υποχρεωτική επίλυση των αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου, κ.λπ.
3. Με την αποδοχή της προκήρυξης ή την έγκριση αυτής από το αρμόδιο καταστατικό όργανο της οικείας διοργανώτριας συντελείται η σύμβαση για το σύνολο των ομάδων (ακόμη και αυτών που δε συμμετείχαν στην οικεία συνεδρίαση ή συμμετείχαν και δεν υπερψήφισαν την προκήρυξη). Δεν δημιουργείται λόγος ακυρότητας της προκήρυξης εκ της μη συμμετοχής στη συνεδρίαση του οικείου καταστατικού οργάνου της διοργανώτριας των προβιβαζόμενων από την κατώτερη κατηγορία ομάδων εφόσον κατά το χρόνο ψήφισης της προκήρυξης αυτές δεν είχαν ακόμα εγγραφεί ως μέλη της οικείας διοργανώτριας. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει ως συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
4. α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της, (δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Διαφορετικά, αποκλείεται του πρωταθλήματος με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας.
β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Νο 01 του παρόντος και δικαιούται συμμετοχής, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, στο πρωτάθλημα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην οριζόμενη κατηγορία.
γ) Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής δικαιώματος συμμετοχής, το ύψος του οποίου ορίζεται, για κάθε κατηγορία, από τη διοργανώτρια αρχή.
δ) Διάταξη προκηρύξεως δύναται να προσβληθεί από μία ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα που αυτή αφορά, ενώπιον του Διαιτητικού

Δικαστηρίου, εντός των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του προθεσμιών και επί ποινή απαραδέκτου, προ της ενάρξεως του πρωταθλήματος που αφορά.
ε) Σε περίπτωση που οφείλονται χρηματικές ποινές είτε υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις, από οποιαδήποτε αιτία, προς την ΕΠΟ και την διοργανώτρια προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση τους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή του.
5. α) Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων των επαγγελματικών κατηγοριών μαζί με τις συνημμένες οικονομικές εγκυκλίους αποστέλλονται, για έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, ενώ για τα πρωταθλήματα υποδομής μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξή τους.
Οι εγκεκριμένες από την Ε.Π.Ο. προκηρύξεις και οικονομικές εγκύκλιοι, με τις τυχόν υποχρεωτικές παρατηρήσεις και διορθώσεις, διαβιβάζονται στις οικείες επαγγελματικές Ενώσεις το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου κάθε έτους. Οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ. Οι προκηρύξεις εγκρίνονται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ με ενσωματωμένες τις τυχόν απαιτηθείσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτών, οι οποίες ισχύουν αυτοδικαίως άνευ ανάγκης εκ νέου τροποποίησης των προκηρύξεων από τις διοργανώτριες.
β) Οι προκηρύξεις των Ε.Π.Σ. αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Π.Ο., για έγκριση, 15 ημέρες, τουλάχιστον, ημέρες, πριν από την έναρξη των αντίστοιχων πρωταθλημάτων. Η Ε.Π.Ο υποχρεούται να προβαίνει στην έγκριση των προκηρύξεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων. Οι εγκεκριμένες από την Ε.Π.Ο. προκηρύξεις, με τις τυχόν υποχρεωτικές παρατηρήσεις και διορθώσεις, διαβιβάζονται στις οικείες Ε.Π.Σ., οι οποίες υποχρεούνται στην τροποποίηση των προκηρύξεών τους, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και διορθώσεις αυτές και στην άμεση επανυποβολή τους στην Ε.Π.Ο. για τελική έγκριση, πριν την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων.
γ) Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων των επαγγελματικών κατηγοριών και της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνες μεταξύ τους ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων – υποβιβαζομένων ομάδων, με βάση τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. για τον σχεδιασμό των εθνικών πρωταθλημάτων. Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται στον αριθμό των προβιβαζομένων – υποβιβαζομένων, με βάση

τις οικείες προκηρύξεις, ομάδων για καμία κατηγορία, πλην αν απαιτείται για να συμπληρωθεί προβλεπόμενος αριθμός ομάδων για την κατηγορία, εφόσον έχουν προκύψει αλλαγές από παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις ομάδων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.
Αν οι προκηρύξεις των επαγγελματικών κατηγοριών δεν συμφωνούν ως προς τον αριθμό προβιβαζόμενων – υποβιβαζόμενων ομάδων, η τελική απόφαση ανήκει στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
δ) Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. πρέπει να είναι σύμφωνες, ανά κατηγορία, ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων – υποβιβαζομένων ομάδων. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος των πρωταθλητριών ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωση ύπαρξης αντίθετων διατάξεων υπερισχύουν αυτές της προκήρυξης της Γ’ Εθνικής.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των διαφόρων πρωταθλημάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου πρωταθλήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλην αν προκύψει λόγω παραιτήσεων ομάδων από ανώτερες κατηγορίες και αναγκαστικού υποβιβασμού τους σε κατώτερες κατηγορίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Κατ’ εξαίρεση, στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εάν απαιτείται λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., που εγκρίνει την οικεία προκήρυξη.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε προκήρυξη από την αντίστοιχη των Κανονισμών υπερισχύει η διάταξη των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη με τους κανονισμούς, περιληφθεί στις προκηρύξεις είναι ανίσχυρη εκτός αν ρυθμίζει θέματα που ανήκουν στην διακριτική ευχέρεια των Ενώσεων.
8. Η προσχώρηση των προβιβαζόμενων, στα πανελλήνια πρωταθλήματα, ομάδων σε εν ισχύι συμβάσεις κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων (και τις σχετικές με αυτή συνοδευτικές – υποστηρικτικές συμβάσεις) είναι, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτική, εφόσον στο σύστημα κεντρικής διαχείρισης μετέχουν τουλάχιστον οι μισές από τις λοιπές (πλην των υποβιβαζόμενων και προβιβαζόμενων) ομάδων. Οι ποινές ή/και ο αποκλεισμός συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την μη συμμετοχή μίας ομάδος στις ανωτέρω συμβάσεις θα προβλέπονται στις οικείες προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
9. Η Ε.Π.Ο. συντάσσει η ίδια τις προκηρύξεις για τις διοργανώσεις της, όπως αυτές

προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος, για τις οποίες ισχύουν τα ανωτέρω.

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα νέα απο την Πάτρα

Για ακόμη περισσότερα νεα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, μπείτε στην ροή ειδήσεων του pelop.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ