Πάτρα: Συνεδριάζει στις 13 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Τα 31 θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα.

ΠΑΤΡΑ

Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο Λαδόπουλου, στις 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

Τα θέματα που θα συζητήσει το σώμα είναι τα εξής:

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

2. Έγκριση της αριθ. 87/2022 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023 της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)

3. Έγκριση της αριθ. 88/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού έτους 2023 (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)

4. Έγκριση της αριθ. 89/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και Εισηγητικής Έκθεσης, Οικονομικού Έτους 2023 της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)

5. Έγκριση της αριθ. 82/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και του Πίνακα Στοχοθεσίας του οικονομικών αποτελεσμάτων 2023 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

6. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Πατρών με την Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» και διακριτικό τίτλο «RECYCOM» για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

7. Παραχώρηση εξοπλισμού της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

8. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου για την ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για την επικαιροποίηση της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων», στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

9. 1) Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ), του Ν.4412/2016 και 2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 12/2022 μελέτης της Δ/νσης Προγραματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής για την παροχή υπηρεσίας: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ», CPV: 72267100-0, με συνολικό ποσό ανάθεσης 34.571,20€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%)» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντής)

10. Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 53530/27-06-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMV010817521) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ITCS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», συνολικής δαπάνης 24.601,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%), που αφορά στην Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση των δράσεων και την υποβολή της Πράξης «Δράσεις Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης του Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντής)

11. 1) Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 323.387,10€ (πλέον ΦΠΑ), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192622 (Προσωρινός μειοδότης), 2) Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση δικαιολογητικών σύμφωνα με το Άρθρο 23 της Διακήρυξης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, της αριθ. 2/2022 διακήρυξης της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος – CPV: 44113620-7» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, της αριθ. 4/2022 διακήρυξης της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για «Βελτιώσεις συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα μηχανήματα) CPV: 60182000-7» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

14. Έγκριση: α) Της από 06-12-2022 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και β) Της Τροποποίησης ήσσονος σημασίας της αριθ.30174-11-04-22 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ.», για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED Οδικού Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού ζΥλικού», σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

16. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

17. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του έργου: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

18. 1) Έγκριση της από 16/11/2022 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, 2) Έγκριση 2ης Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-02-2022 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 79.250,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΚΑΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

19. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

20. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», αναδόχου «Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

21. Έγκριση άσκησης ή μη παρέμβασης σε δίκη (Παπασάββα Σπυρίδωνος & Αικατερίνης συζ. Σπυρ. Παπασάββα) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

22. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Πατρέων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

23. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

24. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καλλιθέας, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

25. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Νοτίου Τομέα, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

26. Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Καμινίων, κ. Πανίτσα Ιωάννη, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

27. Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Ψαθοπύργου κ. Κολοκυθά Παναγιώτη, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

28. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ ποσού 110,00€ λόγω τεχνικού προβλήματος του μηχανογραφικού συστήματος εγγραφής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

29. Διαγραφή οφειλής (ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

30. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

31. Διαγραφή οφειλής (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

Ακολουθείστε τις ειδήσεις του pelop.gr στο

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments