ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Τα θέματα της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Πάτρα: Τα θέματα της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής του δήμουΣας καλούμε να έλθετε, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 - Συμπλήρωση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2019 (εισηγητές: Χ. Κορδάς, Μ. Αναγνώστου - Αντιδήμαρχοι)
2) Έγκριση ή μη της από 25-6-2018 υπ' αριθ. εκθ. καταθ. 1763/27-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ' άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο που αφορά σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση 'Τέρψη' και περικλείεται από τις οδούς Πρέσπας, Κοντογούρη και Τσακάλωφ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Αρμ. Δ/νρια)
3) Έγκριση των ήδη ασκηθεισών ανακοπών του Δήμου Πατρέων με τις οποίες επιδιώκεται η ακύρωση πρωτοκόλλων της Κτηματικής Υπηρεσίας (λιμενική ζώνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Αρμ. Δ/νρια)
4) Έγκριση της αριθ. 46/2019 του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Κώστας Πελέτιδης - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, Δήμαρχος Πατρέων )
5) Έγκριση της αριθ. 63/2019 του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής: Κώστας Πελέτιδης - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, Δήμαρχος Πατρέων )
6) Νομική στήριξη του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Πατρέων, κ. Βασιλείου Θωμόπουλου (εισηγητής: εισηγητής: Κώστας Πελέτιδης - Δήμαρχος Πατρέων)
7) Έγκριση 2ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου των αρμοδίων Δ/νσεων, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων - Φαρμακευτικού, Υγειονομικού υλικού - εμβολίων και άλλων ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων καθώς και των νομικών προσώπων του Δήμου», επικύρωση των οριστικών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
8) Έγκριση του από 04-11-2019 1ου Πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και πρασίνου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΦΟΣΔΑ, του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, τύπου κοντέινερ, για τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια» - CPV: 44211000-2, για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
9) α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (Προσωρινός ανάδοχος) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξη (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
10) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 46/2019, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσηςΑρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, Τμήμα Κοινόχρηστων Χώρων, για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού»-μεικτή σύμβαση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας-υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 113.646,12 €(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς, Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχοι, Ε. Αλεξοπούλου, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
11) Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στοών και τμήματος οδού Κανακάρη» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
12) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) για την προμήθεια «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ Δ/ντής)
13) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» Ανάδοχος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΧΑ-ΑΤΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
14) Εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση της κας Ξιφαρά Μαρίας και αλλαγή Κ.Α. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
15) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κλπ. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, - Αρμ. Δ/ντρια).
16) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου στη Συνάντηση των εταίρων του έργου RE-WATER (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος ,Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
17) Διαγραφή οφειλής (ΡΟΥΣΟΥ ΚΟΛΛΙΑ Β.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, - Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
18) Διαγραφή οφειλής (ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
19) Διαγραφή οφειλής (ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ Σ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
20) Διαγραφή οφειλής (ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ Κ. ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
21) Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΟΟΣ Ν.) ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
22) Διαγραφή οφειλής ΚΑΡΑΛΗΣ Δ.) ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
23) Διαγραφή οφειλής (ΠΡΑΠΑ ΚΑΤΕΡ.) ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:12:16]