Απολύθηκαν καθηγητές που έλειπαν από το σχολείο έως και 3 χρόνια

Πειθαρχικές ποινές για καθηγητές από το υπουργείο Παιδείας.

καθηγητές

Έφυγαν από το σχολείο και …ξέχασαν να επιστρέψουν δύο εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα να απολυθούν, ενώ ένας τρίτος εκδιώχτηκε από το σχολείο στο οποίο δίδασκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι παρά το γεγονός ότι τα παραπτώματα των εκπαιδευτικών έλαβαν χώρα πολλά χρόνια πριν και πάντως πάνω από μια πενταετία, η απόφαση για την απόλυσή τους ελήφθη τώρα, γεγονός, που αποδεικνύει τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ακολουθεί ο δημόσιος τομέας ακόμη και για σοβαρά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην πρώτη περίπτωση το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την απόλυση εκπαιδευτικού, σε εκτέλεση απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της από 19/11/2014 έως και 2/10/2017 (τουλάχιστον) που προβλέπεται απ΄τις διατάξεις του αρ. 107 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 4325/2015, και απολύεται από την υπηρεσία από 22/11/2023.

Για τους ίδιους λόγους απολύθηκε και ο δεύτερος εκπαιδευτικός καθώς του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς. Το υπουργείο Παιδείας απέλυσε επίσης αναπληρωτή εκπαιδευτικό λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όπως αναφέρει η απόφαση, σε καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ…, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), που αφορά στην κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,

β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών,

γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της,

στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς.

ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και

η) η οριστική παύση.

 

Πηγή: ethnos.gr