Δημοτική Αστυνομία: Προσλήψεις 1.213 ατόμων – Πότε εκπνέει ο διαγωνισμός – Τα κριτήρια για τους υποψήφιους

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Δημοτική

Μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Τρίτη, 26/03/2024 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  για τις 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επίσης επισημαίνεται πως το παράβολο των 3 ευρώ το προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας:

 Φορέας Δημοσίου

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’). Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.

Τα προσόντα των υποψηφίων

Υπενθυμίζεται πως για να συμμετάσχει κάποιος στην εν λόγω προκήρυξη θα πρέπει να έχει τα παρακάτω βασικά προσόντα:

Η ηλικία: Το ηλικιακό όριο των υποψηφίων θα πρέπει να είναι από τα  20 έτη μέχρι και τα 35 έτη.

Το ύψος:  Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την απόδειξη του ύψους του αναστήματος [χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,63 μ.  οι γυναίκες και  1,70 μ. οι άνδρες] προσκομίζουν Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (ιδιώτη ή δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται – βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α επώνυμο / πατρώνυμο / μητ / ΑΔΤ / ΑΜΚΑ / Υψομετρήθηκε, χωρίς υποδήματα, την …….. (ημερομηνία) και διαπιστώθηκε ότι έχει ανάστημα …… (ύψος αναστήματος) σε εκατοστά. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, παρ. 9).

Αγγλικά

Υπολογιστές

Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής 50 τουλάχιστον κυβικών εκατοστών

Oι θέσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η πλήρωση των 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία θα γίνει με σειρά  προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 208 θέσεις.
Κλάδων:

ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 218 θέσεις.
Κλάδων:

ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),  787 θέσεις.
Κλάδων:

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πηγή: enikonomia.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News

pelop Google news bing news pelop whatsapp Pelop