Ευρωπαϊκή Ενωση: Το κράτος δίκαιου και τα επιτεύγματα

Ευρωπαϊκή Ενωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  -στην οποία στις 9 Ιουνίου έχουμε εκλογές για να αναδειχτούν οι ευρωβουλευτές που θα έχουν θητεία μέχρι το 2029- έχει ως πάγια αρχή από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης  της, το κράτος δίκαιου το οποίο επιβάλλει ισότιμη προστασία για όλους βάσει του νόμου και αποτρέπει την αυθαίρετη χρήση εξουσίας από τις κυβερνήσεις με απώτερο στόχο την ευημερία και την ειρήνη.

Όλες οι δημόσιες εξουσίες πρέπει πάντοτε να ενεργούν εντός των ορίων που καθορίζει ο νόμος. Η έννοια του κράτους δικαίου περιλαμβάνει μια διαφανή, δημοκρατική και πλουραλιστική νομοθετική διαδικασία με λογοδοσία, την αποτελεσματική δικαστική προστασία, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια, καθώς και τη διάκριση των εξουσιών.

Η Ε.Ε. στηρίζεται στο κράτος δικαίου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου. Οι αξίες αυτές ορίζονται στο προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), του πρωτογενούς δικαίου που περιγράφει τον σκοπό της Ε.Ε., τις δημοκρατικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και το πλαίσιο διακυβέρνησης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ε.Ε. βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη της ΕΕ εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Οι Συνθήκες έχουν συμφωνηθεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία, από κοινού με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., οφείλουν να προάγουν τους στόχους της ΕΕ και να προστατεύουν τις αξίες της.

Το κράτος δικαίου αποτελεί ιδρυτική αξία της Ε.Ε. Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για την ίδια τη λειτουργία της ΕΕ, περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της ύπαρξης χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, της διατήρησης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις, της διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Μια ισχυρή νοοτροπία κράτους δικαίου είναι καίριας σημασίας για τις δημοκρατίες και βρίσκεται στο επίκεντρο της καταπολέμησης της διαφθοράς, της διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και της προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Στην Ε.Ε, το κράτος δικαίου έχει θεμελιώδη σημασία για τη συνεργασία και συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας της.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Τα επιτεύγματα από το κράτος δίκαιου για τους ευρωπαίους πολίτες είναι πάρα πολλά και ενδεικτικά θα αναφέρουμε μόνο ορισμένα όπως είναι τα εξής:

-Τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος σε ολόκληρη την ΕΕ

– οι τραπεζικές καταθέσεις έως και 100 000 ευρώ προστατεύονται σε κάθε περίπτωση.

– Οι επιχειρήσεις από μια χώρα της ΕΕ είναι ελεύθερες να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να έχουν την έδρα τους εκεί

-Ανθρωπινά δικαιώματα: Η Ε.Ε. έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου. Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) συνδράμει στο να βελτιωθεί ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες και τις περιοχές στις οποίες δια

-Η ΕΕ παρέχει βοήθεια σε χώρες και πληθυσμούς τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό, όταν συμβαίνουν σοβαρές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει τρόφιμα, στέγη, προστασία, υγειονομική περίθαλψη και καθαρό νερό σε πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα καταστροφών και συγκρούσεων σε περισσότερες από 80 χώρες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News

pelop Google news bing news pelop