Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

‘Έχει ξεκινήσει και επίσημα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή ή μετακίνηση των φοιτητών με την προθεσμία να λήγει την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου στις 16.00.

Μετεγγραφές

‘Έχει ξεκινήσει και επίσημα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή ή μετακίνηση των φοιτητών με την προθεσμία να λήγει την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου στις 16.00. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι φοιτητές πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση transfer.it.minedu.gov.gr ή την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης:

– Οι φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

– Οι φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

– Οι φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120)

– Οι φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης

Οι αιτούντες φοιτητές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Πρέπει να είναι υποχρεωτικά κάτοχοι Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αν πρόκειται για αιτούντες ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Μετεγγραφή/Μετακίνηση

Σχετικά με την έννοια της μετεγγραφής και της μετακίνησης των φοιτητών, στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας διευκρινίζεται ότι ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης. Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, αντίστοιχο ή μη, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μετεγγραφή, υπογραμμίζεται πως ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. δ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων. Διευκρινίζεται ότι η σύγκριση με τη βάση μετεγγραφής γίνεται με το σύνολο μορίων, με το οποίο ο φοιτητής εισήχθη στο Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.