Πώς μπορείς να κάνεις διακοπή συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας

διακοπη

Πώς θα «σπάσετε» το συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω εκπτώσεων, προσφορών και άλλων προωθητικών ενεργειών, επιδιώκουν την προσέλκυση των καταναλωτών, οι οποίοι τελικά δεσμεύονται από μακροχρόνια συμβόλαια και μάλιστα με παροχές που, τελικά, δεν χρησιμοποιούν.

Αλλά τι γίνεται αν, μετά την υπογραφή μιας π.χ. διετούς σύμβασης, ο χρήστης δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τις υπηρεσίες του παρόχου; Τι γίνεται αν βρει μια καλύτερη προσφορά ή η υπάρχουσα τιμή δεν ανταποκρίνεται πλέον στις δυνατότητές του; Τι πρέπει να κάνει αν έχει ανάγκη για περισσότερα δωρεάν λεπτά, SMS ή δεδομένα ή αντίθετα έχει διαπιστώσει ότι δεν χρειάζεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες και δεν θέλει να πληρώσει άσκοπα κάτι που δεν θα χρησιμοποιήσει;

Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κανόνας είναι ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να κάνουν καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας οποτεδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουν την αιτία (εννοείται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου π.χ. λόγω μη παροχής των υπηρεσιών κλπ., αυτή γίνεται χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για τους καταναλωτές).

Αυτό που πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, είναι αν ο πάροχος παρείχε οποιονδήποτε εξοπλισμό κατά τη σύναψη της σύμβασης με ευνοϊκούς όρους. Εάν δηλαδή ο καταναλωτής εκμεταλλεύθηκε ενδιαφέρουσες προσφορές και κατά την υπογραφή συμβολαίου για μια συγκεκριμένη περίοδο πήρε το νέο κινητό τηλέφωνο σε μειωμένη τιμή ή ακόμα και δωρεάν (η λεγόμενη επιδότηση), τότε αυτό θα αυξήσει το ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλλει στον πάροχο.

συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας

Στην περίπτωση λοιπόν που καταγγελθεί (διακοπεί) η σύμβαση, η μοναδική επιβάρυνση είναι το «τέλος πρόωρης διακοπής σύμβασης». Αυτό υπολογίζεται με δύο τρόπους και τελικά επιβάλλεται αυτό που είναι χαμηλότερο για τον καταναλωτή:

Ποσό Α

Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:
Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής.
Το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.
Αν υπάρξει καταγγελία πριν περάσουν δύο μήνες από τη σύμβαση, ο καταναλωτής θα οφείλει και τα πάγια 2 μηνών.

Ποσό Β

Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:
Το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Το ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι, στην πρώτη σελίδα της σύμβασης ορισμένου χρόνου θα πρέπει να αναγράφεται το τέλος πρόωρης διακοπής που θα οφείλει, κατά περίπτωση και για κάθε μήνα διακοπής, να καταβάλει ο συνδρομητής.

Παράδειγμα (όπως παρέχεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων): Συνδρομητής συνάπτει σύμβαση διάρκειας 24 μηνών, με αρχική τιμή μηνιαίου παγίου 40 ευρώ και έκπτωση 10 ευρώ (δηλαδή τελική τιμή 30 ευρώ), καθώς και επιδότηση 96 ευρώ για την αγορά συσκευής. Η επιδότηση της συσκευής αποσβένεται κατά 4 ευρώ/μήνα.

Περίπτωση 1:
Ο συνδρομητής αποφασίζει να διακόψει τη σύμβαση στο τέλος του 15ου μήνα, δηλαδή 9 μήνες πριν τη λήξη της. Το ποσό Α ανέρχεται στα 186 ευρώ (δηλαδή η συνολική έκπτωση που αντιστοιχεί στους 15 μήνες, συν το εναπομείναν ποσό για την απόσβεση επιδότησης έως τη λήξη της σύμβασης). Το ποσό Β ανέρχεται στα 114 ευρώ (το 1/3 των υπολειπόμενων παγίων, συν το ποσό απόσβεσης επιδότησης για τα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος των 9 μηνών). Συνεπώς, δεδομένου ότι το ποσό Β είναι το μικρότερο, το τέλος διακοπής σύμβασης με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο συνδρομητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 114 ευρώ

Περίπτωση 2:
Ο συνδρομητής αποφασίζει να διακόψει τη σύμβαση κατά τον πρώτο μήνα της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καταβάλει στον πάροχο συνολικό ποσό 168 ευρώ, δηλαδή τα πάγια και την έκπτωση που αντιστοιχούν σε 2 μήνες, συν το εναπομείναν -πέραν των 2 μηνών- ποσό για την απόσβεση επιδότησης .

Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισυνάπτοντας σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

Η διακοπή παροχής υπηρεσιών πρέπει να πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή τηλεφωνία (εκτός εάν ο συνδρομητής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).

Τέλος επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανησυχούν για το θέμα της διατήρησης του ίδιου αριθμού κλήσης. Κι αυτό γιατί ισχύει η δυνατότητα φορητότητας του αριθμού η οποία ενεργοποιείται με σχετική αίτηση προς το νέο πάροχο για μεταφορά. Η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους (με βάση τη διαθεσιμότητά τους από το νέο πάροχο):

έντυπα, με την προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας,
με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας,
με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση ασφαλούς μεθόδου ταυτοποίησης του συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής,
τηλεφωνικά μέσω κλήσεων, οι οποίες κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και συναίνεσης του συνδρομητή, δύνανται να μαγνητοφωνούνται.
Και για τη σταθερή και για την κινητή τηλεφωνία, η υλοποίηση της φορητότητας των αριθμών των συνδρομητών θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε 1 εργάσιμη ημέρα από την αποδοχή της αίτησης φορητότητας από τον υφιστάμενο πάροχο.