ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


133 χρόνια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Η μικρά «Πελοπόννησος» που θα γινόταν πυλώνας του τόπου

133 χρόνια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Η μικρά «Πελοπόννησος» που θα γινόταν πυλώνας του τόπου30 Απριλίου του 1886. Οι εκδότες του περιοδικού «Φάρου» αδελφοί Φραγκόπουλοι εξαγγέλλουν προσεχή έκδοση της εφημερίδας «Πελοπόννησος». Η οποία θα δει το φως στις 10 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Πριν ακριβώς 133 χρόνια. Γιορτάζοντας την επέτειο χωρίς πρωτοβουλίες που δεν θα εύρισκαν κατάλληλο χώρο σε μια μετεκλογική συνθήκη με πολύ σοβαρές περισπάσεις, τιμάμε τη συγκυρία αναδημοσιεύοντας την ιδρυτική διακήρυξη της εφημερίδας. Που έχει τη σημασία της, όπως εξηγούμε παρακάτω.
Η μικρά «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ερχόμενη εις φως και διά της κυκλοφορίας λαμβάνουσα ύπαρξιν και ζωήν δεν μεγαλαυχεί ότι θα θέση τα θεμέλια νέας τροπής της Δημοσιογραφίας της Δημοσιογραφίας ή του Τύπου υπό την μάλλον πρόσφορον προσωνυμίαν· δεν καλούμεθα ημείς να ορίσωμεν τα όρια και να δόσωμεν τον πρέποντα εσωτερικόν χαρακτηρισμόν.
Είναι γνωστόν ότι ο Τύπος υπό την αληθή αυτού αποστολήν εκπροσωπεί τα καθολικά συμφέροντα των πολιτών ως ατόμων εν σχέσεσι προς τα δίκαια αυτών και υπό τοιαύτην έποψιν ο τύπος έχει χαρακτήρα κοινωνικόν, διότι παρίσταται συνήγορος των προσβαλλομένων δικαίων είτε υπό ατομικής αυτοβουλίας είτε υπό των καθεστηκυϊών αρχών· αλλά προς τον ορισμόν και την θέσιν ταύτην ο Τύπος έχει και έτερον χαρακτήρα, πολιτειακόν καλούμενον, όστις αποτελεί τον καθαρόν ορισμόν και την υψίστην αυτού αποστολήν.
Τα προσόντα ταύτα, γνωστά καταστάντα δεν ερχόμεθα να αναπτύξωμεν, αλλά ο εσωτερικός χαρακτήρ του Τύπου προσαπαιτεί προσόντα ηθικά, γνώσεις ευρείας, μάθησιν εγκυκλοπαιδικήν, φρόνημα αδιάφθορον, πνεύμα ευθύ και σωφρονούν, όμμα ακοίμητον, δράσιν εν ειλικρινεία και χρηστότητι και επί τελεί χαρακτήρα άτεγκτον και παρρησίαν ευπρεπή.
Μη το παράπαν μεμψίμοιροι δεικνύμενοι και μη σκώπτοντες τα αλλότρια δεν φαινόμεθα περιφιλαυτούντες. Αν η λαμπρότης του Τύπου επεσκοτίσθη που και αν την φαεινότητα της εσωτερικής εικόνος τούτου περιέβαλλεν αχλύς, τούτο είναι γεγονός επιμαρτυρούμενον· ο Τύπος, ατυχώς εν Ελλάδι ως επί το πολύ εξετράπη της αληθούς αυτού τροχιάς και απώλεσε την αληθή αυτού προορισμόν· μη δυνάμενος να μεταρσιωθή εις ύψος ιδεών, συνετάχθη περί τα πρόσωπα και υπερείδε τα πράγματα αφείς τα γενικά συμφέροντα εξεζήτησε τα ατομικά ωφέλη πάση θυσία. Ιδού ότι δεν επετεύχθη το προσδοκώμενον αποτελέσμα!
Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» εν τη συναισθήσει της εαυτής αδυναμίας, δεν θα τραπή την συνήθη οδόν, ουδέ θα επιδιώξη συμφέροντα εξ επιεικείας ή φόβου προσποριζόμενα· αμέτοχος φατριαστικής χροιάς και απηλλαγμένη αναγκών και υποχρεώσεων βιωτικών δεν θα προσμειδιάση ουδέ θα κολακεύση την φαινομένην κυβερνητικήν ή αντικυβερνητικήν δύναμιν και θέσιν, αλλά συνειδυία την εαυτής αξιοπρέπειαν θ' ακολουθήση οδόν προς την λελογισμένην αλήθειαν και το γενικόν συμφέρον του τόπου οδηγούσαν.
Επί τοις απαρεγκλίτοις ταύταις αρχαίς θαρρεί ότι έσται βιώσιμος διότι πέπειθεν ότι ο τόπος διψά προς την αλήθειαν και απεχθάνεται την κολακείαν εξ ης μέγιστα επισυμβαίνουσιν αδικήματα, ο δε Τύπος υπό ψευδή αποστολήν προσβλέπει προς τα ατομικά και μόνων ωφέλη.
Αδελφοί Φραγκόπουλοι: Δημοκράτες και ιδεαλιστές
Η γλώσσα λόγια και με αρχαϊκούς τύπους, αλλά μπορεί κανείς να καταλάβει την ουσία, κι ας μην έχει μυηθεί σε γλωσσικούς τύπους του 19ου αιώνα.
Πότε πρόλαβε άραγε, μερικές δεκαετίες από την απελευθέρωση από τους Τούρκους και μόλις λίγα χρόνια από τις πρώτες εκδοτικές απόπειρες στον αχαϊκό χώρο, να εκτραπεί εκ της αποστολής του και να συνταχθεί «περί τα πρόσωπα», τουτέστιν να επιδοθεί σε διαπλοκές με οικονομικούς παράγοντες, με σκοπό το κέρδος; Αυτή την αιχμή ωστόσο διατυπώνουν οι νέοι εκδότες, υπαινισσόμενοι ότι η «Πελοπόννησος» έρχεται ως όαση καθαρών κινήτρων, με προσανατολισμό το συμφέρον της κοινωνίας και του έθνους και μόνον.
Αλλά δεν έχουν μόνο αυτά ως προμετωπίδα οι αδελφοί Φραγκόπουλοι. Στο αγγελτήριο μήνυμα του «Φάρου», ανακοινώνουν ότι οι επιδιώξεις της νέας εφημερίδας θα είναι «η διάκρισις των Εξουσιών, η αποκέντρωσις της Διοικήσεως, η χειραφέτησις των Δήμων, η καθόλου αποξένωσις της πολιτικής από της Δικαιοσύνης, η πραγματοποίησις της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως των τέκνων του Λαού, η ευθύνη και η λογοδοσία των διαχειριζομένων τα κοινά και η ανόρθωσις παντός κλάδου»
Είναι ένα μανιφέστο με καθαρά φιλελεύθερα, προοδευτικά, εκσυγχρονιστικά χαρακτηριστικά- με εντυπωσιακές αντιστοιχίες ως προς τα σημερινά ζητούμενα- που προδίδουν πρόσωπα ζυμωμένα με τις αρχές και το πνεύμα του αστικού δημοκρατικού χώρου της εποχής. Οι διατυπώσεις εμβαπτίζονται σε ένα κλίμα ιδεαλισμού που είναι επίσης διάχυτο σε μια περίοδο κατά τη οποία η απελευθερωμένη Ελλάδα αυτοσυνειδητοποιείται ως σώμα προσανατολιζόμενο στην προηγμένη Ευρώπη και αναζητά ελευθερίες και θεσμικά θεμέλια.
Οι ίδιοι, στο ιδρυτικό κείμενο προχωρούν σε μια απολαυστική σύσταση για τις αρχές και τα προσόντα όσων υπηρετούν την ενημέρωση των πολιτών:
«Ο χαρακτήρ του Τύπου προσαπαιτεί προσόντα ηθικά, γνώσεις ευρείας, μάθησιν εγκυκλοπαιδικήν, φρόνημα αδιάφθορον, πνεύμα ευθύ και σωφρονούν, όμμα ακοίμητον, δράσιν εν ειλικρινεία και χρηστότητι και επί τελεί χαρακτήρα άτεγκτον και παρρησίαν ευπρεπή».
Οι ίδιες αρχές αναζητούνται και σήμερα.Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 10:04]  Πάτρα: Το καλοκαιρινό παζάρι της...
[χθες 14:45]  Πάτρα: Τιμήθηκε ο εθνομάρτυρας...
[χθες 11:30]  8 Regional Growth Conference: Η...
[χθες 13:47]  8 Regional Growth Conference:...
[χθες 19:28]  8th Regional Growth Conference:...
[χθες 08:27]  Πάτρα: Ο προαστιακός έγινε 10 ετών...
[χθες 09:26]  Πάτρα: Against All Odds στην...
[χθες 13:30]  Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Λένα...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:17:12]