Η Ηρώ Τσιμπρή στην “Π”: Τι κάνουμε με το LEADER για την Αχαΐα

“Το πρόγραμμα LEADER δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάζουν το μέλλον των περιοχών τους, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση των έργων, κάνοντας τις ιδέες τους πράξη”.

iro tsimpri

Τι περίοδο διάγει η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα ή φορείς;

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καθορισμένες στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για την περιοχή, σχεδίασε το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που σήμερα υλοποιείται στον Νομό Αχαΐας, περιλαμβάνοντας για πρώτη φορά δράσεις που χρηματοδοτούνται εκτός από το ΕΓΤΑΑ και από το ΕΤΘΑ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 10.150.000,00 €, ενώ έχουν ήδη δοθεί 2 υπερδεσμεύσεις και αναμένεται άμεσα η ανακοίνωση απόφασης 3ης υπερδέσμευσης για την κατανομή επιπλέον πόρων για την περιοχή, για την ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων έργων τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ την αρχικά διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του Τοπικού Προγράμματος. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης 39 ιδιωτικά και 24 δημόσια επενδυτικά σχέδια. Παράλληλα, αναμένεται η ένταξη 8 επιπλέον ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων από το ΕΓΤΑΑ, καθώς και η δημοσίευση της πρόσκλησης για ιδιωτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Δηλαδή, από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περισσότερα από 80 επενδυτικά σχέδια (σ.σ. ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα). Συμπερασματικά στην παρούσα φάση, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της covid 19, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση, ενώ το 2021 θεωρείται και το έτος έναρξης πληρωμών καθώς έχει ξεκινήσει η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους. Εξάλλου, το καλοκαίρι ευνοεί την εκτέλεση εργασιών κυρίως στις ορεινές περιοχές, και οι ΟΤΑ βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο και έχουν ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοπρατήσεων για την πλειοψηφία των δημοσίων έργων.

Αποτρεπτικός παράγοντας έχει αποδειχθεί πως είναι η γραφειοκρατία στην ετοιμασία ενός φακέλου. Πώς το αντιμετωπίζετε;

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις συγκριτικά με αντίστοιχα προγράμματα τόσο στην ετοιμασία του φακέλου όσο και στη μετέπειτα υλοποίηση, παρ’ όλα αυτά έχουμε συμπεράνει μετά από τόσα χρόνια υλοποίησης του προγράμματος ότι δεν έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά προς τους υποψήφιους επενδυτές. Ομως υπάρχει δυνατότητα να γίνει επιλέξιμο το κόστος προετοιμασίας φακέλου από κάποιον εξωτερικό – τεχνικό σύμβουλο, ενώ για πρώτη φορά η κατάθεση του φακέλου γίνεται ηλεκτρονικά στην κατεύθυνση απλοποίησης και μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Εξάλλου αυτό αποδείχθηκε και από τη μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπου υπερκαλύφθηκαν οι πόροι του προγράμματος.
Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι οι αυξημένες απαιτήσεις και οι σχετικά πολύπλοκες διαδικασίες τόσο για την ένταξη ενός έργου όσο και για την υλοποίησή του, ισοσκελίζονται με τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και συνεργασία μας με τους δικαιούχους του προγράμματος. Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, έχει γραφεία στα Καλάβρυτα και την Πάτρα, καλύπτοντας όλη την περιοχή παρέμβασής της και διευκολύνοντας όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ δεν απαιτείται επαφή των επενδυτών με άλλους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ) για το πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά είμαστε υπέρμαχοι της άποψης ότι απαιτούνται βελτιώσεις και απλοποιήσεις διαδικασιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος CLLD/LEADER, η εταιρεία ως Ομάδα Τοπικής Δράσης και φορέας υλοποίησης, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΑΑΤ καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία εμπλέκεται στην υλοποίηση του προγράμματος, ενώ παράλληλα συμμετέχουμε ενεργά, λόγω και της μακροχρόνιας εμπειρίας μας, σε όλες τις διαβουλεύσεις –σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- που αφορούν την κατάρτιση και την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του προγράμματος, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Έχετε εντοπίσει μια διστακτικότητα από αγρότες για συμμετοχή στα προγράμματα LEADER. Πόσο άδικο είναι για τους ανθρώπους της υπαίθρου μια τέτοια αντίληψη;

Το πρόγραμμα LEADER στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της διαφοροποίησης του αγροτικού εισοδήματος και την τόνωση της υπαίθρου, εξυπηρετώντας τις πολιτικές του Πυλώνα 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα μέχρι σήμερα δεν προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων στον πρωτογενή τομέα, καθώς υπάρχουν και ξεχωριστά μέτρα του ΠΑΑ για την ενίσχυση των αγροτικών επενδύσεων. Ωστόσο η τοπική μας στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις του αγροδιατροφικού τομέα όπως επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων κ.λπ. Να τονίσω ότι οι έχοντες την ιδιότητα του αγρότη ως υποψήφιοι επενδυτές, μοριοδοτούνται θετικά με ξεχωριστό κριτήριο αξιολόγησης, δηλαδή για εμάς έχουν προτεραιότητα, παράλληλα όμως δίνεται η ευκαιρία σε όλους να επενδύσουν στην ύπαιθρο ανεξαρτήτως αγροτικού εισοδήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Υπάρχουν ευκαιρίες για Δήμους ή Νομικά Πρόσωπα την τρέχουσα περίοδο;

Μετά από 2 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δικαιούχους Δήμους και Νομικά τους Πρόσωπα, τόσο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όσο και του ΕΤΘΑ, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 24 έργα δημόσιου χαρακτήρα με 100% χρηματοδότηση, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 4.000.000,00€.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός και οι στόχοι της εταιρείας  με βάση τα προγράμματα που τρέχουν;

H εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες – δράσεις για την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος (γαστρονομία, οινοτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός), τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων, την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ανάδειξης της αξίας των τοπικών προϊόντων, τη δικτύωση των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων – συνέργειες / συνεργασίες φορέων και κλάδων, την ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών καθώς και του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος (προστατευόμενες περιοχές NATURA, Γεωπάρκα UNESCO κ.λπ.), την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, την υποστήριξη των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών, την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων. Παράλληλα, η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ έχει υλοποιήσει και υλοποιεί πληθώρα διατοπικών και διακρατικών έργων (LEADER, INTERREG), καθώς και έργα κοινωνικού χαρακτήρα (Βοήθεια Στο Σπίτι, ΤοΠΣΑ κ.ά.)
Συνεπώς, εκτός από την υλοποίηση έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της υπαίθρου, το όραμά μας για την περιοχή καθώς και η προστιθέμενη αξία του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER αποτυπώνεται και στην ενίσχυση τέτοιων δράσεων που ενθαρρύνουν τη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ διαφορετικών φορέων και κλάδων, τη γνώση και την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, την εξωστρέφειά της, και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ποιότητας.

Σήμερα η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στοχεύει:
· Στην πλήρη υλοποίηση και μέγιστη απορρόφηση – διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το CLLD/LEADER για την περιοχή.
· Στη συνεχή υποστήριξη των φορέων της περιοχής.
· Στην ανάπτυξη συνεργειών και καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας για την υλοποίηση του τοπικού και ευρωπαϊκού οράματος.
· Στην ενεργή συμμετοχή σε ομάδες και δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
· Στην ενεργή συμμετοχή, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στη διαβούλευση και στις ομάδες εργασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (υπουργεία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΟΤΑ, κ.λπ.).
· Στην ενίσχυση του επιτυχημένου ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών ως Ομάδες Τοπικής Δράσης
· Στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις τοπικές κοινότητες και τον τομέα της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση καινοτόμων δράσεων.
· Στην περαιτέρω ανάπτυξη της υπαίθρου με σύνδεσή της με τα αστικά κέντρα.

Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από πλευράς δήμων, σε τι αποσκοπεί;

Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απευθυνόταν σε όλους τους μετόχους και όχι μόνο σε δήμους, αφορούσε μικρό ποσό προκειμένου να διατηρηθεί η θετική οικονομική θέση της εταιρείας. Αυτό αποτελεί πάγια στρατηγική της εταιρείας, προκειμένου να πληροί σχετικά οικονομικά κριτήρια που απαιτούνται στο πλαίσιο της διεκδίκησης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, από την έναρξη λειτουργίας της το 1997 έως σήμερα, αντεπεξήλθε πλήρως, έχοντας μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις, στις δύσκολες συνθήκες κατά τις μεταβατικές περιόδους των προγραμμάτων αλλά και την πρόσφατη οικονομική κρίση, αποτελώντας σήμερα τη μόνη πολυμετοχική αναπτυξιακή εταιρεία στη περιοχή της Αχαΐας.

Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα θέλατε να στείλετε σ’ όσους απευθύνεστε αυτή την περίοδο;

Το πρόγραμμα LEADER δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάζουν το μέλλον των περιοχών τους, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση των έργων, κάνοντας τις ιδέες τους πράξη. Συνεχίζουμε με συνέπεια και όραμα να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες –δράσεις των φορέων και των κατοίκων που ενισχύουν και αναδεικνύουν την ταυτότητα και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής της περιοχής μας.
Η μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ την καθιστά έναν αξιόπιστο φορέα περιφερειακής ανάπτυξης, και έναν έμπειρο συνομιλητή για τον σχεδιασμό και εφαρμογή αποκεντρωμένων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

 

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

10s1staikr thumb large
ELENI KARAMOUZI
aade
Supermarket awards 2021 Gold 002