Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Η απομάκρυνση του καρκινογόνου αμιάντου αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας υγείας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Ιατρικός

Στην επικινδυνότητα του αμιάντου αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Όπως σημειώνει: “Ο αμίαντος έχει αναγνωριστεί ως ισχυρός καρκινογόνος παράγοντας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και άλλες διεθνείς οργανώσεις υγείας.

Το Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), που είναι μέρος του ΠΟΥ, έχει κατατάξει τον αμίαντο στην Ομάδα 1, η οποία περιλαμβάνει ουσίες που είναι “καρκινογόνες για τον άνθρωπο”. Αυτή η κατηγορία υποδηλώνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αμίαντος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στους ανθρώπους.

Τα κύρια είδη καρκίνου που συνδέονται με την έκθεση στον αμίαντο είναι:

• Μεσοθηλίωμα, Καρκίνος του πνεύμονα και το Ασβέστωμα.

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΠΟΥ για τον Αμίαντο

Ο ΠΟΥ παρέχει εκτενείς οδηγίες για τη διαχείριση της έκθεσης στον αμίαντο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας:

1. Πρόληψη Έκθεσης του πληθυσμού στον αμίαντο:

o Απαγόρευση της χρήσης αμιάντου.

o Ασφαλής διαχείριση των υπαρχουσών κατασκευών: Ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση και αφαίρεση των υλικών που περιέχουν αμίαντο σε υπάρχουσες δομές, όπως κτίρια και πλοία.

2. Εκπαίδευση και Πληροφόρηση:

o Εκπαίδευση των εργαζομένων: Παροχή εκπαίδευσης στους εργαζόμενους που ενδέχεται να εκτεθούν στον αμίαντο, ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα προστασίας.

o Δημόσια ευαισθητοποίηση: Ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους του αμιάντου και την ασφαλή διαχείρισή του.

3. Ανίχνευση και Διαχείριση Επικινδυνότητας:

o Ταυτοποίηση επικίνδυνων υλικών: Προώθηση της αναγνώρισης υλικών που περιέχουν αμίαντο σε παλιά κτίρια και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή διατάραξής τους.

o Μέτρα ελέγχου: Χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και διαδικασιών για τη μείωση της διασποράς ινών αμιάντου κατά την αφαίρεση ή συντήρηση των υλικών που τον περιέχουν.

4. Νομοθεσία και Κανονισμοί:

o Εφαρμογή νομοθεσίας: Από το 2005 έχει απαγορευθεί στη χώρα μας, η χρήση και η διακίνηση προϊόντων αμιάντου. Στο άρθρο 48 του νόμου 4819 / 2021 (ΦΕΚ 129Α’), υπάρχει υποχρέωση συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων από οικόπεδα, κτίρια, γήπεδα ή κατασκευές.

o Κανονισμοί για την εργασία: Το κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2023 ενέκρινε νέα νομοθεσία, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της έκθεσης σε ίνες αμιάντου στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Το όριο έκθεσης για εργαζόμενους είναι δέκα φορές χαμηλότερο, καθώς η οριακή τιμή μειώνεται από 0,1 σε 0,01 ίνες αμιάντου ανά κυβικό εκατοστό (cm³), χωρίς μεταβατική περίοδο”.