Παιδικά πρωταθλήματα: Η ΕΠΣΑ προκηρύσσει διαγωνισμό

Ολες οι προτάσεις θα συζητηθούν από την Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή Προμηθειών της ΕΠΣΑ

ΕΠΣΑ

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, μετά την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, με βάση την απόφαση από 21/09/2022, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης των παιδικών Πρωταθλημάτων Primavera 2022-2023 για τις ηλικιακές κατηγορίες U20, U16, U14, U12, U10 και U8.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή μέσω gov στην οποία
1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και
2. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
• Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας.
• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης – εκκαθάρισης
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

Κριτήρια επιλογής και ανάθεσης της σύμβασης:
1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ο πλειοδότης να είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, προσκομίζοντας το προφίλ της επιχείρησης, ήτοι τους τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
2. Να υπάρχει προτεινόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα με πλήρη ανάπτυξη.
3. Το παράβολο συμμετοχής για κάθε αθλητή θα πρέπει να είναι 20 ευρώ.
4. Η οικονομική προσφορά για την διεξαγωγή των παιδικών πρωταθλημάτων.

Η υποβολή των συμμετοχών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣΑ (Βούρβαχη 1 & Κορίνθου. 1ος όροφος) τις ώρες 09.00 π.μ.-14.00 μ.μ από την 21/09/2022 (ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης) έως και τις 30/09/2022 ώρα 14.00 .

Όλες οι προτάσεις θα συζητηθούν από την Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή Προμηθειών της ΕΠΣΑ, θα γίνει αξιολόγηση με καθορισμένη μοριοδότηση και θα εισηγηθεί στην Ε.Ε της Ε.Π.Σ.Αχαΐας για την τελική έγκριση.

Λοιποί όροι:
Η Τεχνική Επιτροπή και η επιτροπή Προμηθειών, έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι όροι. Όλοι οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση ενός μόνο εξ αυτών, θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.