Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 13 Σεπτέμβρη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), θα γίνει  την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1.      Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης των κτιρίων Κ3, Κ4, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, ΝΚ1 και ΝΚ2, που βρίσκονται εντός του κτιριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων 84, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, για ορισμένο χρονικό διάστημα, για την υλοποίηση δράσεων του Έργου “Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία” (εισηγητής: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

2.      1) Έγκριση πρακτικών αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών, 2) Aνάδειξη προσωρινών αναδόχων, του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 & 2022», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 718.863,96€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθ. 14/2021 μελέτη, της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου, 3) Ματαίωση και Επανάληψη με τους ίδιους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα Τμήματα 1,3,6 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου–Αρμ. Δ/ντές).

3.      Έγκριση: α) Της από 01-09-2022 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, β) Της Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 40801/10-09-2020 σύμβασης και γ) Της Τροποποίησης ήσσονος σημασίας της εν λόγω σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών προσώπων» σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

4.      Λύση της αριθ. 61371/25-07-2022 ήσσονος σημασίας τροποποίηση της αριθ.28977/22-06-21 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», προκειμένου να υλοποιηθεί η αριθ. 239/2022 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την τροποποίηση της αριθ.28977/22-06-21 αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 50% (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

5.      1) Έγκριση του από 08-9-2022 Πρακτικού Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσής & Πληροφορικής, 2) Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 51157/15-9-2021 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ», συνολικού ποσού 119.660,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δεδομένων για το υπό διαμόρφωση κτήριο του πρώην Αρσακείου» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ξυλείας και Ξύλινων Κατασκευών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την αριθ. 49/2022 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.396,59€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

7.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μιας μονάδας αίθουσας διδασκαλίας & ενός χώρου υγιεινής w/c ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής του σχολείου Νηπιαγωγείο Σαραβαλίου του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την αριθ. 39/2022 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.640,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

8.      Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ-Κ.Χ.», προϋπολογισμού 8.683.064,52€, άνευ Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 07/2021Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

9.      1) Έγκριση της από 05/09/2022 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, 2) Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 19260/09-03-2022 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του οικονομικού φορέα «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», συνολικού ποσού ανάθεσης 17.832,44€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης» της αριθ.53/2021 μελέτης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ – τμήμα Αυτεπιστασίας Κοινόχρηστων Χώρων, Κτιρίων και Ηλεκτροφωτισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10.  Έγκριση της τροποποίησης και παράτασης της με αρ. 12560/10-09-2021 σύμβασης για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη, περιοδικό έλεγχο και τοποθέτηση ανταλλακτικών συντήρησης των δημοτικών ανελκυστήρων και αύξησης του οικονομικού αντικειμένου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

11.  Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», αναδόχου κ/ξίας «Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

12.  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

13.  Αντικατάσταση μέλους Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου–Η/Μ (Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

14.  Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ ποσού 1.100,00€ (Φ1093/2022) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15.  Διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχου προστίμου ετών 2011-2016 (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16.  Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

17.  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18.  Διαγραφή οφειλής (ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

19.  Διαγραφή οφειλής (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

20.  Διαγραφή οφειλής και ορθή βεβαίωση (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

21.  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

22.  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

23.  Διαγραφή οφειλής (ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

24.  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

25.  Διαγραφή οφειλής (ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

26.  Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

27.  Διαγραφή οφειλής (ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

28.  Διαγραφή οφειλής (ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα νέα απο την Πάτρα

Για ακόμη περισσότερα νεα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, μπείτε στην ροή ειδήσεων του pelop.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ