ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

Η εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού ΠεριεχομένουΤου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΗ*

Πολλή συζήτηση έχει γίνει τόσο στο απώτερο όσο και στο εγγύς παρελθόν για τις «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΠΝΠ), και ειδικά εάν είναι «ορθό» σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα η θέσπιση κανόνων δικαίου (νόμων) να γίνεται μέσω αυτών.
Κατ' αρχήν το Σύνταγμα και η βασική συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών ορίζουν ότι η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: η Βουλή ψηφίζει τους νόμους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωσή τους, τυπικά τους εκδίδει και τους δημοσιεύει (άρθρο 26). Η Κυβέρνηση, κύριος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας, κατ' αρχήν δεν νομοθετεί και μπορεί μόνο να εισηγείται νομοσχέδια στη Βουλή.
Ομως, το ίδιο το Σύνταγμα εμπεριέχει μία πρόβλεψη, μία ρητή «εξαίρεση» από αυτό τον κανόνα (άρθρο 44 παρ.1), σύμφωνα με την οποία: «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.»
Στην πράξη το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την πρωτοβουλία και φέρει την ευθύνη για την έκδοση και το περιεχόμενο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην θέσπιση κανόνων δικαίου δι' αυτών αλλά μόνον τυπικά τις εκδίδει και τις δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Πρόκειται λοιπόν για μία εξαιρετική διαδικασία, μία συνταγματικά επιτρεπτή παρέκκλιση από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, στην οποία το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να καταφεύγει με φειδώ και εφόσον συντρέχουν οι αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγμα.
Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εκδοθεί επανειλημμένως ΠΝΠ. για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (σεισμοί Θεσσαλονίκης 1978, Αλκυονίδων 1981, Αθήνας 1999), για την προετοιμασία της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, για την λήψη οικονομικών μέτρων στο πλαίσιο των «μνημονίων» (2012 και έπειτα) και της κήρυξης τραπεζικής αργίας (κλείσιμο τραπεζών) το καλοκαίρι του 2015.
Οι ΠΝΠ. έχουν την ίδια τυπική ισχύ με τους λοιπούς (τυπικούς) νόμους, θέτουν ή τροποποιούν κανόνες δικαίου και πρέπει να υποβληθούν στη Βουλή για κύρωση μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Οι κυρωτικοί νόμοι μπορούν να κυρώνουν στο σύνολό τους ή να τροποποιούν το περιεχόμενο των ΠΝΠ. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή, οι κανόνες που έχουν τεθεί με τις ΠΝΠ παύουν να ισχύουν για το μέλλον, διατηρούνται όμως και δεν ανατρέπονται αναδρομικά τα έως τότε αποτελέσματά τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση έφερε άμεσα προς κύρωση στη Βουλή τις πρώτες τρεις, με ημερομηνίες 25-2-2020, 11-3-2020 και 14-3-2020, ΠΝΠ. για την αντιμετώπιση της κρίσης του «κορονοϊού», οι οποίες κυρώθηκαν από την Βουλή με ευρεία πλειοψηφία (Ν. 4682/2020), και εκκρεμεί η κύρωση των άλλων δύο, από 20-3-2020 και 30-3-2020, ΠΝΠ.
Συνεπώς, θεωρώντας ότι η άμεση απειλή της δημόσιας υγείας λόγω του κορονοϊού συνιστά «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», έχουμε την γνώμη ότι η έκδοση των πέντε πρόσφατων ΠΝΠ από την Κυβέρνηση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και ορθώς η Βουλή τις κύρωσε στο σύνολό τους ως είχαν.

*Ο Αριστείδης Καρύδης είναι δικηγόρος - νομικός σύμβουλςο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:37:26]