ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παραγωγικός μετασχηματισμός και εξαγωγές

Παραγωγικός μετασχηματισμός και εξαγωγέςΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΟΥ
Εχει επισημανθεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, θα πρέπει να συνδεθεί με τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με επίκεντρο τις εξαγωγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Σήμερα, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ, τόσο για τη μεταποίηση όσο και για τις εξαγωγές αγαθών, ενώ το μερίδιο της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο παραμένει στάσιμο. Οι κυριότερες αδυναμίες, που εμποδίζουν την αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών στην ανάπτυξη, είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, το χαμηλό τεχνολογικό περιεχόμενο και η σχετικά χαμηλή προστιθέμενη αξία.
Στη βάση αυτών των αδυναμιών βρίσκεται ο κατακερματισμός της παραγωγικής - και κατ' επέκταση της εξαγωγικής - βάσης της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, οι εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, με περίπου 270 επιχειρήσεις να πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, που αποτελούν σχεδόν το 97% του συνόλου, υστερούν σημαντικά σε όρους παραγωγικότητας και μεγέθους, έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, ενώ το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι εξαγωγές στις συνολικές πωλήσεις τους αντιστοιχεί μόλις στο 42% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επίσης, η Ελλάδα παρουσιάζει μεν συγκριτικό πλεονέκτημα σε παραδοσιακούς κλάδους της μεταποίησης, υπολείπεται όμως αισθητά σε σύνθετα προϊόντα με μεσαία και υψηλή τεχνολογική αξία και διαφοροποίηση.
Ολα αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε ένα νέο, εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο: επιχειρηματική μεγέθυνση και ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, ανάδειξη νέων κλάδων, ενσωμάτωση της καινοτομίας, αύξηση της διαφοροποίησης και του τεχνολογικού επιπέδου των ελληνικών προϊόντων.
Βασικό μέλημα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας στα επόμενα χρόνια, πρέπει να είναι η παροχή κινήτρων για την επιχειρηματική μεγέθυνση, μέσα από συμπράξεις, συνεργασίες και συγχωνεύσεις. Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ μεγέθους και εξωστρέφειας θα έχει σαφώς θετικό αντίκτυπο, καθώς η μεγέθυνση θα επιτρέψει στις ελληνικές ΜΜΕ να βελτιστοποιήσουν την παραγωγική τους διαδικασία, να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια, να αξιοποιήσουν εξειδικευμένο προσωπικό, να διεισδύσουν ευκολότερα σε νέες αγορές και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση.
Εξίσου σημαντική προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η κάλυψη του ελλείμματος καινοτομίας, με στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και η ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε κλάδους, με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο του φαρμάκου, η παραγωγή γενοσήμων, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η πράσινη ενέργεια, η υψηλή τεχνολογία.
Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη βελτίωση των ευρύτερων συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας: με αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, περαιτέρω μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του κράτους, επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής υποδομής, όπως δίκτυα μεταφορών, ψηφιακά δίκτυα, υποδομές logistics κ.τ.λ.
Ειδικά όσον αφορά τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών, το οποίο θα καλύπτει τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης για κλάδους και αγορές, η εκπαίδευση, αλλά και το coaching και η συμβουλευτική, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, την προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά. Επίσης, είναι απαραίτητη η βελτίωση του ευρύτερου διοικητικού περιβάλλοντος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, με αναβάθμιση και περαιτέρω απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, αναμόρφωση και αναβάθμιση μηχανισμών στήριξης κ.ά.
Με εξωστρεφές όραμα και συγκροτημένη στρατηγική, η χώρα μας μπορεί να απελευθερώσει στα επόμενα χρόνια τις παραγωγικές της δυνάμεις, να αυξήσει τη συμμετοχή της στις διεθνείς αλυσίδες αξίας, να εξασφαλίσει όρους ανάπτυξης και ευημερίας.
*Ο Κων.Μίχαλος είναι πρόεδρος ΕΒΕΑ και Επιμελητηρίου Αθηνών

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[09:56]  Φοβού τους Γερμανούς
[08:59]  Μονοκλωνικά αντισώματα, εάν κι εφόσον...
[χθες 13:36]  Ανάπτυξη με σχέδιο
[χθες 12:53]  Μόνος στο δωμάτιο
[χθες 11:56]  Τι μου είπε ο Γκολές για το σπίτι...
[χθες 10:53]  Θα αποδεχθούμε άβουλοι τις...
[χθες 09:56]  Από τη δικαιοσύνη της ανταπόδοσης,...
[χθες 08:58]  Νομοσχέδιο τομή για την ιδιωτική...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:35:51]